Friday, March 4, 2011

Class Test 1 Results @ a Glance


Congratulations! Stay humble & continue to work hard! ^_^


OVERALL - TOP 10 MARKSMEN/WOMEN

1) Hui Xuan
2) Anna
3) Cheryl
4) Shao Heng
5) Xin Yi
6) Tze Ern
7) Tanya
8) Pradeep
9) Xiao Tao
10) Tong Sin


ENGLISH - A's

1) Anna
2) Siqi
3) Shao Heng
4) Natalie
5) Hui Xuan
6) Nilay
7) Misha
8) Naomi

Class Average: 68/100


MATHEMATICS - A*'s

1) Xiao Tao
2) Matthew
3) Anna
4) Pradeep
5) Hui Xuan
6) Cheryl
7) Tanya
8) Shao Heng
9) Samantha
10) Tze Ern
11) Tong Sin
12) Shawn
13) Jin Keat

Class Average: 86/100


SCIENCE - 90 & Above

1) Jason
2) Xiao Tao
3) Steiner
4) Xin Yi
5) Kai Xiang
6) Tze Ern
7) Rainier

Class Average: 83/100


No comments:

Post a Comment