Wednesday, January 26, 2011

6.2 '11 Class Committee =D


Class Chiefs: Shao Ren & Zong Hui


English Masters: Elijah & Misha


Mathematics Wizards: Xiao Tao & Hui Xuan


Science Professors: Shao Heng & Xin Yi


I & E Reps: Jin Keat & Samantha


Character Development Reps: Jia Le & Tanya


Health Education Reps: Daryl & Cheryl


Key Master: Jun Hao


No comments:

Post a Comment